Troškovnik je dokument čija je svrha prikaz potrebnih radova te količina i cijena istih koji kumulativno daju vrijednost cijelog projekta.

Troškovnik izrađuju projektanti na osnovu projektom ustanovljenih količina pa tako možemo razlikovati troškovnike građevinsko-obrtničkih radova (količine crpe iz arhitektonskog i građevinskog projekta), troškovnik vodovoda i odvodnje, elektrotehnički i strojarski troškovnik.

Standardno troškovničko oblikovanje podrazumijeva tablična forma s pet stupaca:

  • Opis stavke
  • Jedinica mjere
  • Količina
  • Jedinična cijena i
  • Ukupna cijena.
troškovnik

Foto: Troškovnik

Opisi u troškovniku

Opisi stavaka najčešće sadrže opise radova koje je potrebno izvršiti te specifikacije materijala koje je potrebno ugraditi. Na kraju možemo pronaći napomenu o načinu obračuna stavke (npr. ukoliko je riječ o dobavi, izradi i montaži dvostrane oplate zidova, često ćemo u opisu stavke pronaći informaciju je li treći stupac količine iskazan kao ukupno ili jednostrano oplošje).

Jedinica mjere iskazuje vrstu mjerne jedinice za stavku: m’, m2, m3, komad, kilogram…

Količina neke stavke proizlazi iz projektne dokumentacije te je u direktnoj vezi s prethodno iskazanom jedinicom mjere.

Jedinična cijena jest novčani iznos koji može biti procijenjen u slučaju „projektantskog“ troškovnika ili pak izračunat od strane izvođačkog poduzeća. Jedinična cijena bi trebala biti takva da se njom namiri cijena materijala te ljudskog i strojnog rada potrebnog za izvršenje neke stavke uz dodanu zaradu za poduzeće. Međutim, jedinične cijene ne moraju biti rezultat ovakva analize, kao i cijene ostalih roba, usluga i dobara podliježu zakonu ponude i potražnje te ponekad zbog različitih, povoljnih ili manje povoljnih uvjeta na tržištu mogu znatno oscilirati.

Ukupna cijena se dobiva kao umnožak jedinične cijene i količine stavke.

Zbir svih ukupnih cijena stavaka cijelog troškovnika daje konačnu vrijednost projekta. Taj se iznos navodi u Ugovoru o građenju, a taj troškovnik postaje Ugovoreni troškovnik. Nadalje, sastavni dijelovi tog troškovnika mogu nositi prefiks ugovorni-, pa možemo govoriti o ugovornim količinama i ugovornim cijenama.

Prilikom izrade troškovnika, projektant ispunjava stupac opisa stavke, jedinice mjere i količine. Ovakav „prazni“ troškovnik investitor daje ponuditeljima koji upisuju svoje cijene na osnovu koji investitor vrši odabir. Projektant za potrebe procjene vrijednosti radova također ispunjava stupce jedinične cijene i ukupne cijene na temelju trenutnih tržišnih cijena i kataloga proizvođača ali takav troškovnik podnosi isključivo investitoru s ciljem informiranja o ukupnoj vrijednosti projekta te se takav troškovnik često zove „projektantski“. Na ovaj način investitor može predvidjeti visinu ponuda zainteresiranih izvođača.

Vantroškovnički radovi

Ponekad se tokom procesa gradnje pojavi potreba za radovima koji nisu predviđeni troškovnikom. Ovome može biti razlog želja investitora za izmjenama i/ili dopunama projekta, greške koje su se potkrale tijekom izrade projektne dokumentacije ili vanjski faktori koje nije bilo moguće predvidjeti. U ovom slučaju izvođač u dogovoru s investitorom vrši potrebne radove te izrađuje dodatne troškovničke stavke istovjetne prethodno opisanim. Ovakve stavke koje su izrađene nakon potpisivanja Ugovora o građenju se nazivaju vantroškovničkim stavkama s obzirom da nisu predviđene ugovorenim troškovnikom niti je njihova ukupna cijena predviđena ugovorenom cijenom iz Ugovora o građenju.

Obratite se stručnjacima

S obzirom da za sve klijente možemo odraditi cijeli proces “od projekta do objekta”, slobodno nam se obratite kako bismo Vas pravilno usmjerili u procesu do izgradnje Vašeg budućeg objekta. Naši projektanti Vam stoje na raspolaganju te smo tehnička podrška u procesu projektiranja i gradnje.

Obratite nam se s povjerenjem na sljedeći kontakt obrazac!