posebni uvjeti

Što su posebni uvjeti?

Posebni uvjeti gradnje izdani od strane javnopravnih tijela predstavljaju dio rubnih uvjeta za oblikovanje nove građevine. Posebni uvjeti se utvrđuju na zahtjev prije pokretanja postupka za izdavanje lokacijske dozvole, odnosno tijekom izdavanja lokacijske dozvole. Sukladno rečenome, prikladno ih je ishoditi u fazi koncipiranja projekta – konkretno izrade idejnog projekta kako bi isti bio izrađen i usklađen s danim uvjetima što predstavlja osnovu za izdavanje lokacijske dozvole. Posebni uvjeti i uvjeti priključenja u skladu s kojima projektant izrađuje idejni projekt koji kasnije postaje sastavni dio lokacijske dozvole prestaju važiti s danom prestanka važenja lokacijske dozvole. Dakle, ukoliko ne započnete gradnju (ili podnesete zahtjev za davanje koncesije ili zahtjev za donošenje rješenja o izvlaštenju ili prijedlog za donošenje odluke o služnosti ili pravu građenja na zemljištu u vlasništvu Republike Hrvatske ili ne podnesete zahtjev za izdavanjem građevinske dozvole) nove građevine u Zakonom određenom roku od dvije godine od dana njezine pravomoćnosti, lokacijska dozvola, a njom i posebni uvjeti prestaju važiti te je u slučaju ponovnog ishođenja lokacijske dozvole potrebno ponovno ishođenje posebnih uvjeta. Nadalje, posebni uvjeti utvrđeni u svrhu izrade idejnog projekta se mogu koristiti za izradu glavnog koji je neophodan za izdavanje građevinske dozvole.

Posebni uvjeti postoje za građevine ukoliko su one planirane na nepokretnom kulturnom dobru i na području zaštićenih kulturno-povijesnih cjelina ili na javnoj zelenoj površini. Postoje i za područje pretežito nestabilnom području prema Prostornom planu, prostoru zaštićenom po Zakonu o zaštiti prirode, šumskom zemljištu, vodozaštitnom području, zemljištu udaljenosti 50 m od šume. Isto tako, uvjeti postoje kada je potrebna suglasnost radi priključenja na elektroenergetsku mrežu ili parovod-vrelovod i slično.

posebni uvjeti

Kako se ishode posebni uvjeti?

Postupak ishođenja posebnih uvjeta inicira projektant. Projektant od upravnog tijela, odnosno Ministarstva koje je nadležno za izdavanje lokacijske dozvole za zahvat u prostoru za čiju se provedbu izrađuje idejni projekt, traži informaciju od kojih je javnopravnih tijela potrebno dobiti posebne uvjete te o načinu provedbe Zakona o prostornom uređenju. Tada javnopravno tijelo na zahtjev upravnog tijela utvrđuje posebne uvjete u roku od petnaest dana ili odbija zahtjev rješenjem. Ukoliko javnopravno tijelo to ne učini u zadanom roku, smatra se da posebnih uvjeta nema, odnosno da se građevina može priključiti na infrastrukturu.

Što i koja su javnopravna tijela?

Javnopravna tijela su tijela državne uprave, neka druga državna tijela, tijela jedinica lokalne i područne samouprave te pravne osobe koje imaju javne ovlasti. Ovisno o prirodi zahvata te lokaciji, posebne uvjete mogu izdati različita javnopravna tijela. U nastavku donosimo neka od postojećih za Grad Zagreb: Gradski zavod za zaštitu spomenika kulture i prirode, Gradski ured za prostorno uređenje, zaštitu okoliša, izgradnju Grada, graditeljstvo, komunalne poslove i promet. Nadalje: Gradska plinara d.o.o., Vodoopskrba i odvodnja, Zagrebački električni tramvaj, Ministarstvo zaštite okoliša i prirode, Ministarstvo zdravlja, Hrvatske vode, Hrvatske šume, Hrvatska elektroprivreda, HAKOM itd. Ukoliko se želite informirati o javnopravnim tijelima na području Vašeg grada, savjetujemo posjet mrežnim stranicama Upravnih odjela za prostorno uređenje i zaštitu okoliša.

Na koji se način razmjenjuju informacije prilikom izdavanja posebnih uvjeta?

U postupku utvrđivanja posebnih uvjeta upravno tijelo, Ministarstvo, javnopravno tijelo i projektant međusobno izmjenjuju informacije elektroničkim putem koristeći elektronički program „eDozvola“.

posebni uvjeti

Koja je važnost posebnih uvjeta?

Osim što idejni i glavni projekt moraju biti usklađeni s posebnim uvjetima kako bi se ishodila lokacijska i građevinska dozvola, prilikom tehničkog pregleda izvedene građevine predstavnik javnopravnog tijela koje je izdalo posebne uvjete ustanovljuje sukladnost izvedenih radova što je nužan uvjet za dobivanje uporabne dozvole, a time posljedično i upisa prava vlasništva.

Obratite se stručnjacima

S obzirom da za sve klijente možemo odraditi cijeli proces “od projekta do objekta”, slobodno nam se obratite kako bismo Vas pravilno usmjerili u procesu do izgradnje Vašeg budućeg objekta. Naši projektanti Vam stoje na raspolaganju te smo tehnička podrška u procesu projektiranja i gradnje.

Obratite nam se s povjerenjem na sljedeći kontakt obrazac!