Glavni projekt

Nakon što ste kupili građevinsko zemljište, izradili idejni projekt pristupa se izradi najvažnijeg dokumenta prilikom projektiranja. Glavni projekt je skup projekata koji moraju biti usklađeni s nadležnim javnim tijelima, važećim zakonima, tehničkim propisima i eventualno izdanim posebnim uvjetima za određenu lokaciju.  Glavni projekt je osnova za dobivanje građevinske dozvole. Njime se daje tehničko rješenje građevine i dokazuje ispunjavanje zahtjeva za građevinu.

Glavni projekt se sastoji od:

 • Arhitektonskog projekta
 • Građevinskog projekta
 • Projekta vodovoda i odvodnje
 • Elektrotehničkog projekta
 • Strojarskog projekta

Svi navedeni projekti trebaju biti izrađeni prema tehničkim uvjetima iz lokacijske dozvole, zakonima i normama koji se odnose za područje na kojem se planira gradnja.

Glavni projekt mora sadržavati odgovarajuće projekte pojedinih struka koji su potrebni za davanje. Arhitektonskim, elektrotehničkim, građevinskih i strojarskim projektima pobliže se obrađuju pojedini sklopovi građevine ili njezini dijelovi odnosno oblikovanje građevine, procjenjuju se troškovi za građenje građevine.

Tekstualni dio glavnog projekta sadrži:

 • Tehničke karakteristike,
 • Tehnološke i druge podatke,
 • Proračune,
 • Rješenja kojima se dokazuje da će građevina ispunjavati temeljne zahtjeve za građevinu te druge zahtjeve i uvjete koja građevina mora ispunjavati

Grafički dio glavnog projekta sadrži:

 • Oblik i veličinu građevine ili njezinog dijela
 • Kompletne instalacije
 • Opreme koja je projektirana
 • Međusobni položaj instalacija i opreme
 • Položaj u prostoru svega navedenog

Arhitektonski glavni projekt

Arhitektonski projekti određuju funkcionalne, tehničke, ekonomske i oblikovne stavke oblikovanja prostora. U arhitektonskom projektu izrađuje se tekstualni i grafički dio. U tekstualnom dijelu određeni su i sakupljeni opći podaci o investitoru, projektantu i građevini (naslov, dokument o registraciji projektanta, lokacijska dozvola, projektni zadatak i dr.), te opisni prikazi i ekonomski elementi projekta (tehnički opis, naznaka tehničkih normativa i standarda i dr.)

Grafički dio arhitektonskog projekta obuhvaća potrebne nacrte – položajni nacrt, sve tlocrte. Nadalje, sastoji sve karakteristične presjeke, prikaza pročelja, pogleda i drugo. Ako se izrađuje projekt za složeniju građevinu arhitektonski se projekt upotpunjuje posebnim grafičkim prilozima, koji dodatno pojašnjavanju projektno rješenje. Svi dijelovi arhitektonskog projekta moraju biti usklađeni.

Građevinski glavni projekt konstrukcije i projekt vodovoda i odvodnje

Glavni projekt sadrži projekt građevinski projekt konstrukcije i građevinski projekt instalacija. U projektu konstrukcije obrađena je statika predmetne građevine. U projektu konstrukcije sadržana je:

 • Opća dokumentacija
 • Imenovanje glavnog projektanta i izjava projektanta
 • Tehnički opis
 • Program kontrole i osiguranja kvalitete
 • Statički proračun
 • Procjena troškove gradnje – konstrukcija
 • Grafički prilozi (tlocrti podruma i temelja, tlocrti prizemlja, planovi pozicija, presjeci itd.)

Projekt instalacija vodovoda i odvodnje sadrži:

 • Opću dokumentaciju
 • Imenovanje glavnog projektanta i izjava projektanta
 • Tehnički opis
 • Hidraulički proračun
 • Opći i tehnički uvjeti
 • Grafičke priloge (situacija, tlocrti podruma, prizemlja, katova, presjeka, pročelja itd.)
 • Procjenu troškova

Elektrotehnički projekt

Kroz elektrotehnički projekt projektira se jaka struja, slaba struja, antenski sustav i gromobran. Jaka struja je struja za potrebe kućanstva. Preko glavnog voda se struja vodi do brojila, odatle do razdjelnika strujnih krugova i na kraju do pojedinih potrošača. Slaba struja se odnosi na instalacije koje vode potrošača – zvono, interfon, portafon, telefon, računalna instalacija.

Elektrotehnički projekt sadrži:

 • Opću dokumentaciju
 • Prikaz tehničkih rješenja zaštite
 • Program kontrole i kvalitete
 • Tehnički opis
 • Proračune
 • Grafičke priloge (tlocrte, blok sheme energetskog razvoda, blok sheme slabe struje, tlocrte temelja – uzemljenja itd.)
 • Procjenu troškova

Strojarski projekt

Strojarskim projektom razrađuje se grijanje i priprema tople vode, ventilacija i klimatizacija. Strojarski projekt sadrži:

 • Opću dokumentaciju
 • Tehnički opis uz strojarski projekt
 • Dokaz o ispunjavanju temeljnih i drugih zahtjeva za građevinu
 • Program kontrole i osiguranja kvalitete
 • Prikaz primijenjenih zakona, propisa, pravilnika, preporuka i normi
 • Proračun
 • Opće i posebne tehničke uvjete
 • Procjenu troškova građenja uz strojarski projekt

Obratite se stručnjacima

S obzirom da za sve klijente možemo odraditi cijeli proces “od projekta do objekta”, slobodno nam se obratite kako bismo Vam izradili glavni projekt Vašeg budućeg objekta. Naši projektanti Vam stoje na raspolaganju te smo tehnička podrška u procesu projektiranja i gradnje.

Obratite nam se s povjerenjem na sljedeći kontakt obrazac!