Idejno rješenje ili idejni projekt

Što je idejni projekt i koja je razlika u odnosu na idejno rješenje?

Prije nego krenemo u razradu koncepta idejnih projekata i idejnih rješenja, bitno je prikazati razliku između idejnog projekta i rješenja. Razlika postoji, iako nije velika. Idejni projekt je podloga za izdavanje lokacijske dozvole, dok je idejno rješenje projekt koji razrađuje konceptualne ideje za projektiranje manje složenih zahvata, kao što su sve kuće, stambene, poslovne, industrijske građevine, sportske objekte itd.

Lokacijska dozvola je potrebna u vrlo malom broju slučajeva, kada se radi o građevinama specijalne namjene kao što su: eksploatacijsko polje, rudarske objekte, objekte za geotermalne vode, za vojne građevine, etapno i/ili fazno građenje, građenje na zemljištu gdje investitor nije riješio imovinsko pravne odnose i slično.

Idejno rješenje

Prije no što krenemo u projektiranje glavnog projekta na temelju kojeg možemo ishoditi građevinsku dozvolu, potrebno je konceptualizirati ideje. Bitno je razraditi idejna rješenja u kojima analiziramo najbolja tehnička i funkcionalna rješenja, a u skladu s ekonomskim parametrima gradnje. Dakle, idejno rješenje je prvi korak u procesu projektiranja i temelj za daljnju izradu projekata. Prije no što pristupimo izradi idejnog rješenja, moguće je zatražiti lokacijsku informaciju. Ona sadrži informacije o:

 • prostornim planovima svih razina unutar čijeg obuhvata se nalazi zemljište,
 • namjeni prostora propisanoj prostornim planovima svih razina,
 • područjima u kojima je posebnim propisima propisan poseban režim korištenja prostora (kulturnim dobrima upisanim u Registar kulturnih dobara Republike Hrvatske i dr.), ako se zemljište nalazi na takvom području,
 • obvezi donošenja urbanističkog plana uređenja, ako se zemljište nalazi na području za koje je takva obveza propisana Zakonom o prostornom uređenju,
 • prostornim planovima i/ili njihovim izmjenama i dopunama, čija je izrada i donošenje u tijeku
 • mjestima na kojima se može izvršiti uvid u prostorne planove i vrijeme kada se to može učiniti.

Na temelju informacija iz Lokacijske informacije se izrađuje nekoliko varijanti idejnog rješenja, sve dok se ne usklade sve potrebe i želje investitora uz tehnički, funkcionalni i ekonomski aspekt gradnje. Nakon konačne verzije idejnog rješenje pristupa se ishođenju posebnih uvjeta i uvjeta priključenja koje je potrebno uvažiti prilikom izrade Glavnog projekta.

Što sve idejno rješenje sadrži?

Idejnim rješenjem koje čine grafički i tekstualni prilozi, daju se osnovna oblikovno-funkcionalna i tehnička rješenja i određuje smještaj građevine na parceli. Uz zahtjev za utvrđivanje posebnih uvjeta i uvjeta priključenja predaje se idejno rješenje. Kako tehnologija napreduje mnogi arhitekti nude i 3D modele budućeg objekta pa čak i virtualni razgled kuće. U Pravilniku o obveznom sadržaju idejnog projekta možete pročitati detaljnije o obveznim stavkama idejnog projekta.

Svaki idejni projekt sadržava:

 • Nacrte
 • Izvadak iz katastarskog plana i geodetski elaboratom s ucrtanom situacijom građevine i ucrtanim susjednim građevinama
 • Dokaz pravnog interesa
 • Tehnički opis
 • Podatke iz geotehničkih i drugih istražnih radova
 • Pokazatelje ispravnosti tehničkog rješenja (mehaničke otpornosti i stabilnosti, zaštite od požara, opskrbe vodom, odvodnje, način uključenja na prometnicu i slično)

Tehnički dio idejnog projekta

Tehnički opis zahvata u prostoru pojedinih struka sadrži tehničke i sve ostale relevantne podatke o projektiranom zahvatu u prostoru. Nacrti, ovisno o vrsti zahvata, sadrže:

 • Izrađenu situaciju na propisanim podlogama
 • Grafičke prikaze (tlocrte, presjeke, poglede) projektiranog dijela zahvata u prostoru u primjerenom mjerilu s ucrtanim dužinskim i visinskim kotama
 • Grafičke prikaze kojima se, ovisno o vrsti i namjeni zahvata u prostoru, daje rješenje uređenja građevne čestice ili obuhvata zahvata
 • Druge grafičke prikaze i shematske priloge koji na primjeren način prikazuju tehničkoj rješenje zahvata u prostoru
 • 3D Vizualizaciju prostora (ugovara se posebno na zahtjev investitora)

Obratite se stručnjacima

S obzirom da za sve klijente možemo odraditi ključ-u-ruke sistem gradnje Vaše građevine, slobodno nam se obratite kako bismo Vam izradili idejno rješenje Vašeg budućeg objekta. Naši projektanti Vam stoje na raspolaganju te smo tehnička podrška u procesu projektiranja.

Obratite nam se s povjerenjem na sljedeći kontakt obrazac!