Vođenje i realizacija projekata2023-10-18T15:19:22+02:00

Vođenje i realizacija projekata

Gradnja poslovne građevine

Vodimo i realiziramo građevinske projekte po sistemu „ključ u ruke“, što podrazumijeva izvedbu kompletnih radova na objektu uključujući i one na uređenju okoliša. Ovom uslugom objekt je nakon izgradnje spreman za tehnički pregled i u potpunosti završen i spreman za korištenje. Od ostalih tvrtki na tržištu razlikujemo se po tome što nudimo uslugu „od projekta do objekta“, odnosno prisutni smo kod cijelog procesa projektiranja i gradnje.

Izvođenjem radova na ovaj način DOMinvest garantira za kvalitetu svih izvedenih radova i međusobnu usklađenost svih pozicija i materijala. Cjelokupni proces gradnje izvodi se u potpunosti prema projektnoj dokumentaciji i ugovorenim stavkama s investitorom. Klijentima dajemo prijedloge i alternative na razmatranje s obzirom na naše iskustvo i prisutnost na mnogim različitim projektima. Naši stručni djelatnici s mnogo životnog i stručnog iskustva u mogućnosti su ponuditi moguća bolja rješenja i uštede.

Princip gradnje „ključ u ruke“ podrazumijeva sljedeće radove:

1. korak
Kupnja i priprema građevinskog zemljišta

Prvi korak koji svaki investitor treba poduzeti kod planiranja izgradnje objekta je kupnja zemljišta ili, u slučaju ako već posjeduje zemljište, provjera zadovoljava li to zemljište sve vaše potrebe uz poštivanje uvjeta iz prostornih planova. Objekt je potrebno na parceli smjestiti ovisno o potrebama investitora, okolini i prostornim uvjetima. Važno je definirati katnost objekta, veličinu objekta (BRP – bruto razvijenu površinu) te sve ostale funkcionalno oblikovne elemente vaše buduće nekretnine. Takvi su ulazni podaci potrebni našim stručnjacima kako bi odredili mogućnosti smještaja Vaše idealne građevine na parcelu. Ukoliko navedeno želite provjeriti samostalno, prostorne uvjete vašeg lokaliteta možete saznati u nadležnom uredu za graditeljstvo i prostorno uređenje u vašem mjestu.

2. korak
Ishođenje građevinske dozvole

Za ishođenje građevinske dozvole potrebno je izraditi glavni projekt. Glavni projekt je skup projekata različitih struka koji moraju biti usklađeni važećim zakonima, tehničkim propisima i izdanim posebnim uvjetima. Prvi korak je razrada idejnog rješenje na temelju kojeg se traže posebni uvjeti. Posebne uvjete za građenje utvrđuju javnopravna tijela kojim se uređuje prostorno uređenje, procjene utjecaja na okoliš, ocjene prihvatljivosti zahvata za ekološku mrežu i sl. Na temelju posebnih uvjeta se izrađuje glavni projekt koji je potom potrebno istim javnopravnim tijelima dostaviti na potvrdu glavnog projekta. Ishođenju građevinske dozvole se može pristupiti s izdanim potvrdama glavnog projekta te 3 primjerka glavnog projekta. Detaljnije o izdavanju dokumentacije možete pročitati na našem odjelu savjeti.

3. korak
Građevinski radovi

Nakon ishođenja građevinske dozvole, prijavljuje se početak građevinskih radova. Izvođač s radovima može krenuti osam dana nakon što se prijavi gradilište. Izvođač kreće s pripremnim radovima na gradilištu – postavlja zaštitnu ogradu, dovozi potrebnu opremu, mehanizaciju, raščišćuje gradilište i slično. Potom geodet iskolčuje gradilište i određuje točnu poziciju objekta na građevnoj čestici. Nakon iskolčenja izvođač može krenuti s grubim građevinskim radovima – iskopima zemlje, ravnanje terena i pripremu za izradu temelja. Velika važnost se mora pridati izradi svih nosivih elemenata građevine te ih graditi u skladu s Glavnim projektom, odnosno statičkim proračunom. Bitni nosivi elementi građevine su temelji, AB ploče, zidovi, stupovi, grede, serklaži i sl. Važno je konstrukciju građevine izgraditi da bude stabilna i dugotrajna. Prvi korak u izgradnji je svakako izrada temelja. Nakon toga slijede armirano betonski i zidarski radovi. Izolaterski radovi (naročito hidroizolacija) su također važan segment gradnje da bi izbjegli kasnije poteškoće s vlagom. Ukoliko su zidovi opečni, na spojevima zidova, te na ostalim potrebnim mjestima izrađuju se vertikalni i horizontalni serklaži – važni protupotresni elementi. Izrađujemo manje važne nosive, ali bitne funkcionalne elemente kao što su stepenice, balkoni, terase i ostale elemente kuće. Nakon što se izradi AB ili zidana konstrukcija objekta izrađuje se krov – ravni ili kosi, ovisno o željama investitora. Nabrojanim postupcima završavamo roh-bau fazu gradnje kuće.

4. korak
Instalaterski radovi

Nakon što se završe građevinski radovi na konstrukciji građevine, često nazivani grubom gradnjom, potrebno je pristupiti izvođenju instalaterskih radova. Instalaterski radovi podrazumijevaju izradu instalaciju za struju, plinsku instalaciju, vodovod, odvodnju, grijanje i hlađenje. Vrlo je važno da navedeni posao rade ovlašteni instalateri, osim što će ovlašteni instalateri kvalitetnije izvesti radove, nakon ugradnje potrebno je iste testirati i izraditi dokumentaciju. Savjetujemo investitorima da njihova nekretnina ima što veći energetski razred, što dugoročno smanjuje troškove življenja, ali i održavanje građevine. Današnji trend u svijetu su pasivne kuće u koje se ugrađuje građevne elemente drugačijih standarda. Radi specifičnog koncepta gradnje pasivne kuće su objekti u kojima se bez aktivnog sustava grijanja i klimatizacije postiže ugodna temperatura prostora i u ljetnom i u zimskom periodu godine. U takvoj zgradi stanari se osjećaju ugodnije, a režije su daleko manje od zgrada građene standardnom gradnjom.
Prema novoj regulativi, objavljenoj u NN 125/19, novoizgrađene građevine moraju biti „zgrade gotovo nulte energije“ koje u Iskaznici energetskog svojstva zgrade i energetskom certifikatu imaju oznaku „nZEB“. Zgrada gotovo nulte energije energije jest zgrada koja ima vrlo visoka energetska energetska svojstva. Ta gotovo nulta odnosno vrlo niska količina energije trebala bi se u vrlo značajnoj mjeri pokrivati energijom iz obnovljivih izvora, uključujući energiju iz obnovljivih izvora koja se proizvodi na zgradi ili u njezinoj blizini.

5. korak
Završni radovi

Završni ili obrtnički radovi su radovi koji se izvode u završnoj fazi građenja ili rekonstrukcije objekta. Zajedno s našim partnerima i kooperantima nudimo cijeli spektar usluga završnih radova za naše investitore. Završne radove čine oni radovi čije rezultate vidimo ulaskom u životni prostor. Upravo se zato tim radovima treba pristupiti s velikom pažnjom i pedantnošću jer se prema kvaliteti izvedenih završnih radova ocjenjuje kvaliteta svih građevinskih radova. Odabirom boja zidova i fasade, parketa, keramičkih pločica, rasvjete, namještaja i opreme svojem prostoru dajemo karakter i činimo ga bliskim našim životnim navikama i načinu života. Ovo je najosobniji dio cijelog proces, s obzirom da investitori najviše vremena posvete upravo završnim radovima. Nakon što se završi ova faza kuća je nakon uređenja okoliša spreman za useljenje.

6. korak
Uporabna dozvola i useljenje

Zajedno s nama prošli ste dugi proces – ugradnju tone različitih materijala, tisuće radnih sati uloženo je u objekt koju smo pretvorili u vašu nekretninu iz snova. S velikim zadovoljstvom predajemo vam svu dokumentaciju koju morate pripremiti da biste obavili tehnički pregled zgrade i uporabnu dozvolu. Zahtjev za izdavanjem uporabne dozvole podnosite vi kao investitor i vlasnik objekta u upravna tijela koja obavljaju poslove prostornog uređenja i gradnje. Zakazuje se tehnički pregled objekta i ako se utvrdi da su ispunjeni svi uvjeti iz glavnog projekta i građevinske dozvole, u roku od osam dana izdaje se uporabna dozvola. Time je završio proces gradnje objekta koji je spreman za korištenje. Voljeli bismo da time ne završi naša suradnja, već da nekretninu održavate jer time objektu produžujete vijek trajanja i kvalitetu boravka u njoj.
Što je potrebno za početak gradnje?2020-04-03T09:26:56+02:00

Za početak gradnje investitor mora izraditi glavni projekt kojim ishođuje građevinsku dozvolu. Glavni projekt je skup dokumenata koji moraju biti usklađeni s nadležnim tijelima, važećim zakonima, tehničkim propisima i izdanim posebnim uvjetima. Građevinsku dozvolu izdaje županijski ured za prostorno uređenje i graditeljstvo. S gradnjom objekta se može krenuti nakon što se izda pravomoćna građevinska dozvola. Nadležne institucije smatraju da ste s danom prijave gradilišta krenuli u izgradnju vašeg objekta.

Koliko traje gradnja?2022-03-26T12:02:03+01:00

Vrijeme trajanja gradnje u idealnim uvjetima za princip „ključ u ruke“ traje od 8 do 12 mjeseci. Gradnja ovisi o lokaciji, zahtjevnosti terena na kojem se gradi, dostupnosti materijala i ostalih važnih elemenata gradnje.

Kolika je cijena gradnje po m2?2022-03-26T12:01:17+01:00

Cijena radova varira od projekta do projekta radi različitih želja investitora. Projekti se razlikuju po kompleksnosti gradnje, kvaliteti ugrađenih završnih materijala i opreme. Radi stalnog promjena cijena materijala vrlo je teško unaprijed definirati cijenu izgradnje.

Kolika je garancija na izgradnju objekta?2020-04-03T09:26:44+02:00

Tvrtka DOMinvest daje garanciju dvije godine na završne obrtničke radove, a 10 godina na konstrukciju objekta.

Zašto odabrati nas?2022-02-25T11:53:58+01:00

Tvrtka DOMinvest okuplja veliki broj stručnjaka koji sve vaše želje mogu provesti u stvarnost. U našem timu djeluju ovlašteni voditelj građenja, ovlašteni projektant i iskusni građevinski majstori. U fokusu nam je zadovoljstvo klijenta, financijska odgovornost prema klijentu te poštivanje pravila struke i ugovorenih rokova.

Kako možemo pomoći s vašim projektom?

Kontakt podaci:

  • info@dominvest.hr

  • 01 / 4242 250

  • Zagrebačka cesta 143 A, Zagreb

Dogovorite sastanak ili zatražite savjet naših stručnjaka. Veselimo se gradnji zajedničke priče!

    Go to Top