Što je građevinska dozvola?

S potvrđenim glavnim projektom pristupate izdavanju građevinske dozvole. Građevinska dozvola je dokument koji vam potreban kako biste pristupili gradnji ili rekonstrukciji objekta. Građevinske dozvole izdaju veliki gradovi (iznad 35.000 stanovnika) i gradovi sjedišta županija za svoje područje ili županijski uredi za sve ostale općine i gradove na području županije. Popis nadležnih tijela možete provjeriti na sljedećoj poveznici. Od 2015. postoji novi Pravilnik o jednostavnim i drugim građevinama i radovima koji omogućuje da se neke jednostavne građevine, primjerice pomoćni objekti ili garaže mogu graditi bez građevinske dozvole. Vama kao investitorima to znači manje administrativnog posla i manje financijskog troška. Treba voditi računa kako za neke od građevina iz navedenog Pravilnika, bez obzira na to što ne trebaju dozvolu, moraju imati glavni projekt.

 

građevinska dozvola

Proces ishođenja građevinske dozvole

 1. Zahtjev za izdavanjem građevinske dozvole.

S ciljem ishođenja građevinske dozvole potrebno je predati Zahtjev za izdavanjem iste, a ovo možete učiniti on-line putem sustava eDozvola  ili u nadležnom upravnom tijelu.

U nastavku se nalazi popis dokumentacije koju je potrebno priložiti Zahtjevu:

 • glavni projekt u elektroničkom obliku
 • ispis glavnog projekta ovjeren od projektanata i glavnog projektanta ako je u njegovoj izradi sudjelovalo više projektanata,
 • Iskaznicu energetskih svojstava zgrade u elektroničkom obliku, potpisanu elektroničkim potpisom,
 • ispis Iskaznice energetskih svojstava zgrade ovjerene od projektanata i glavnog projektanta ako je u njezinoj izradi sudjelovalo više projektanata,
 • pisano izvješće o kontroli glavnog projekta, ako je kontrola propisana,
 • potvrdu o nostrifikaciji glavnog projekta, ako je projekt izrađen prema stranim propisima,
 • dokaz pravnog interesa za izdavanje građevinske dozvole,
 • dokaz da može biti investitor (koncesija, suglasnost ili drugi akt propisan posebnim propisom) ako se radi o građevini za koju je posebnim zakonom propisano tko može biti investitor i
 • dokaz da je vlasnik građevinskog zemljišta ispunio svoju dužnost prijenosa dijela zemljišta u vlasništvo jedinice lokalne samouprave, odnosno dužnosti sklapanja ugovora o osnivanju služnosti provoza i/ili prolaza, propisane posebnim zakonom kojim se uređuje prostorno uređenje, ako takva dužnost postoji.
 1. Uvjeti za izdavanje građevinske dozvole

U tijeku postupka izdavanja građevinske dozvole utvrđuje se:

 • da li su uz zahtjev priloženi svi propisani dokumenti,
 • da li su utvrđeni svi propisani posebni uvjeti i uvjeti priključenja,
 • da i su izdane sve propisane potvrde glavnog projekta,
 • da li je glavni projekt u pogledu lokacijskih uvjeta izrađen u skladu s uvjetima za provedbu zahvata u prostoru propisanim prostornim planom
 • da li je glavni projekt izradila ovlaštena osoba,
 • da li je glavni projekt propisno označen i da je izrađen tako da je onemogućena neovlaštena promjena njegova sadržaja, odnosno zamjena njegovih dijelova i
 • da li je donesen urbanistički plan uređenja, ako se dozvola izdaje na području za koje je posebnim zakonom propisana obveza njegova donošenja, osim kada se radi o izdavanju građevinske dozvole za rekonstrukciju postojeće građevine i za građenje nove građevine na mjestu ili u neposrednoj blizini mjesta prethodno uklonjene postojeće građevine unutar iste građevne čestice, kojom se bitno ne mijenja namjena, izgled, veličina i utjecaj na okoliš dotadašnje građevine.
 1. Mogućnost spajanja na postojeću infrastrukturu

Nadležni ured će osim gore navedene dokumentacije provjeriti i mogućnost spajanja objekta na postojeću infrastrukturu i to:

 1. prometnu – može li se građevina priključiti na prometnu površinu (odnosno imate li dozvolu za građenje prometne površine),
 2. vodovodnu – može li se građevina priključiti na javni sustav odvodnje otpadnih voda (ako prostornim planom nije omogućeno priključenje na vlastiti)
 3. električnu – je li moguće priključiti građevinu na niskonaponsku električnu mrežu (odnosno ima li objekt autonomni sustav opskrbe električnom energijom):

 

 1. Izdavanje građevinske dozvole

 Dužnost investitora je da nakon izdavanja građevinske dozvole pristupi građenju u roku od tri godine od dana pravomoćnosti dozvole. U tom razdoblju investitor je dužan riješiti pitanje prava građenja te pristupiti gradnji. Važenje se može produžiti na zahtjev investitora jednom za tri godine ali samo ukoliko se nisu promijenili uvjeti za provedbu zahvata u prostoru određeni prostornim planom, odnosno lokacijskom dozvolom u skladu s kojim je izdana građevinska dozvola.

 

Nakon ishođenja građevinske dozvole

Nadležni ured koji je izdao građevinsku dozvolu istu prosljeđuje na znanje upravnom tijelu lokalne samouprave koje je nadležno za utvrđivanje komunalnog doprinosa te tijelu koje je nadležno za utvrđivanje vodnog doprinosa.

Glavni projekt sadrži važnu informaciju o ukupnom volumenu predmetne građevine koji je temelj izračuna komunalnog i vodnog doprinosa.

Komunalni doprinos predstavlja davanje vlasnika zemljišta na kojem se gradi neka građevina te služi za financiranje građenja i održavanja komunalne infrastrukture. Svaka jedinica lokalne samouprave donosi odluku o zonama za plaćanje i jediničnoj vrijednosti doprinosa po zonama.

Stoga, s ciljem informiranja o ovom pitanju potražite odluku u službenom glasilu jedinice lokalne samouprave. Zatim provjerite kojoj zoni pripada Vaša buduća građevina nakon čega možete procijeniti koliko ćete sredstava morati izdvojiti. Izračun je jednostavan, konačni iznos se dobije umnoškom volumena građevine i jedinične vrijednosti doprinosa. Primijetimo, komunalni doprinos ne poznaje kategoriju namjene građevine te je jedinična cijena za sve građevine unutar iste zone jednaka.

Vodni doprinos služi za financiranje građevina za navodnjavanje, provedbe preventivne, redovite i izvanredne obrane od poplava, gradnju regulacijskih i zaštitnih vodnih građevina i drugih hidrotehničkih građevina. Iznos vodnog doprinosa je definiran na razini države i to na način da je teritorij podijeljen na tri zone kako slijedi:

 1. Zona A: Zagreb i zaštićeno obalno područje mora
 2. Zona B: ostalo područje Hrvatske (osim C)
 3. Zona C: područje posebne državne skrbi

Za računanje vodnog doprinosa potrebno je poznavati jediničnu cijenu koja ovisi o zoni u kojoj se građevina nalazi te o vrsti građevine koja će se graditi. Nakon toga možete pristupiti izračunu vodnog doprinosa koji je istovjetan onome za komunalni.

Za što nije potrebna ni građevinska dozvola ni glavni projekt?

U nastavku donosimo neke građevine za čiju izgradnju nije potrebna građevinska dozvola niti glavni projekt:

 1. pomoćne građevine koje se grade na građevnoj čestici postojeće zgrade odnosno one za koju postoji akt kojim se odobrava građenje: cisterna za vodu i septička jama do 27 m3, vrtna sjenica, slobodnostojeća ili sa zgradom povezana nadstrešnica tlocrtne površine do 20 m2 izvan postojećih gabarita zgrade, terasa uz postojeću zgradu u razini terena tlocrtne površine do 20 m2,
 2. ograda visine do 2,2 metra
 3. ogradni zid visine do 1,6 metara i potporni zid visine do 1 metar
 4. plastenici širine do 6 m, najveće visine u sljemenu 3,5 m
 5. građevine i oprema namijenjena držanju stoke i drugih životinja: ograda pod naponom struje 24 V, nadstrešnica za sklanjanje stoke i/ili stočne hrane s prostorom zatvorenim s najviše 3 strane bez poda i instalacija, pojilo, konstrukcija za držanje košnica pčela
 6. vodonepropusni zimovnik riba tlocrtne površine do 1000 m2 i dubine 1,5 m većim dijelom ukopan u tlo
 7. poslovi održavanja postojeće građevine
 8. ugrađivanje sustava grijanja, hlađenja ili klimatizacije nazivne snage do 30 kW na postojećoj zgradi, zamjena vanjskih i unutarnjih prozora i vrata

Za što nije potrebna građevinska dozvola, ali je glavni projekt?

Bez građevinske dozvole, a u skladu s glavnim projektom može se graditi:

 1. pomoćne građevine koje se grade na građevnoj čestici postojeće zgrade odnosno one za koju postoji akt kojim se odobrava građenje: pomoćna zgrada s jednom etažom i do 50 m2 tlocrtne površine, bazen tlocrtne površine do 100 m2 ukopan u tlo, sustav sunčanih kolektora
 2. ograda visine veće od 2,2 metra
 3. ogradni zid visine veće od 1,6 metar i potporni zid visine veće od 1 metar

Obratite se stručnjacima

S obzirom da za sve klijente možemo odraditi cijeli proces “od projekta do objekta”, slobodno nam se obratite kako bismo Vas pravilno usmjerili u procesu do izgradnje Vašeg budućeg objekta. Naši projektanti Vam stoje na raspolaganju te smo tehnička podrška u procesu projektiranja i gradnje.

Obratite nam se s povjerenjem na sljedeći kontakt obrazac!